top of page

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

 

§ 1 - Navn og hjemsted

Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og den er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup.

Golfklubben er medlem af Dansk Golf Union som klub nr. 138 under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 – Formål

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til golfsporten.  

Klubben ejer og driver en golfbane og organiserer de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

§ 3 - Medlemskab

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. 

Klubben har følgende medlemskategorier for aktive med fulde rettigheder: 

 1. Puslinge - til og med det kalenderår, man fylder 10 år

 2. Juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 18 år

 3. Ungseniorer – til og med det kalenderår, man fylder 26 år, kan forhøjes til 30 år ved fremlæggelse af   fuldtidsstudie eller læreplads

 4. Seniorer – fra og med det kalenderår, man fylder 27, medmindre man ved sæsonstart kan fremvise fuldtidsstudie eller læreplads, hvorved man kan forblive ungsenior frem til det kalenderår, man fylder 30 år

 

Bestyrelsen fastsætter det nærmere indhold af medlemskategorier med begrænsede rettigheder. Det kan f.eks. være  9-huls medlemskab for pensionister, introduktionsmedlemskab og passive. 

Bestyrelsen kan fastsætte konkrete tilbud for golfspillere. 

Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre ændringer og nyoprettelser i medlemskategorier samt kontingentsammensætninger. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

§ 4 – Indmeldelse 

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. 

I medlemskategori 4 kan maksimalt optages 900 medlemmer, dog kan der, når ungseniorer skifter fra kategori 3 til kategori 4 være mere end 900 medlemmer i kategori 4.

Bestyrelsen fører i nødvendigt omfang en tidsprioriteret venteliste. 

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal ændre på det maksimale antal medlemmer i kategori 4. 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. 

Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med ungdomsudvalget det maksimale antal puslinge og juniormedlemmer. 

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen til øvrige medlemskategorier, idet DGU maksimalt tillader at klubben udsteder 1.800 DGU-kort. 

 

§ 5 - Udmeldelse og skift af medlemskategori 

Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse og/eller ændring af medlemskategori skal meddeles skriftligt og være klubben i hænde senest den 31. oktober for at have virkning for det følgende kalenderår. 

Overgang fra passiv til aktiv medlemskategori eller overgang fra en kategori med lavere til en kategori med højere rettigheder kan ske øjeblikkeligt ved ønske herom, såfremt ventelisten ikke forhindrer dette. Medlemmet bliver i så fald indplaceret bagerst på venteliste. 

Overgangen fra aktiv til passiv medlemskategori eller fra en kategori med højere til en kategori med lavere rettigheder skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

 

§ 6 – Kontingent 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 

Bestyrelsen fastsætter et foreløbigt årskontingent og fastsætter ligeledes hvornår og i hvor mange rater kontingentet opkræves. Kontingentet fastsættes efterfølgende endeligt af generalforsamlingen, jf. § 9 og 10. Hvis generalforsamlingen fastsætter et lavere kontingent end det foreløbige, vil der ske tilbagebetaling af forskellen. 

Kontingent for medlemskab med fulde rettigheder udgør følgende andele af det fastsatte årskontingent: 

 1. Puslinge                           20 %

 2. Juniorer                           35 %

 3. Ungseniorer                     50 %

 4. Seniorer                         100 % 

Kontingent for medlemskategorier med begrænsede rettigheder fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen, jf. § 9 og 10. 

 

§ 7 – Ansvarligt lån 

Fuldtidsmedlemmer indmeldt inden den 27.10.2012, dog ikke puslinge og juniorer, har indbetalt ansvarligt lån kr. 8.000.

For lånet er udstedt obligation efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

Lånet er ansvarligt lån og står dermed tilbage for klubbens øvrige kreditorer. 

Bortkomne obligationer mortificeres ved indrykning to gange i klubbens elektroniske blad/nyhedsbrev. 

Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben er Skovbo Golfklub ikke forpligtet til at indløse lånet, før klubben har opnået det maksimale antal fuldtidsseniormedlemmer, og lånet kan overtages af et nyt medlem. Lånet forfalder dog til indfrielse ved et medlems død. Generalforsamlingen fastsætter hvert år, hvilken andel af klubbens evt. overskud fra året før, der skal anvendes til at tilbagebetale lån til udmeldte medlemmer. 

Obligationen kan ikke overdrages uden godkendelse af klubbens bestyrelse. Overdragelsen noteres på obligationen. 

Fuldtidsmedlemmer indmeldt efter den 27.10.2012 indbetaler ikke ansvarligt lån. Ved beregningen af, hvor mange lån, der skal være tegnet før der kan ske tilbagebetaling, medregnes de nævnte fuldtidsmedlemmer, som om de havde ydet et ansvarligt lån.

 

§ 8 – Restance 

Kontingentrestance ud over tre måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. 

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. 

Ved første og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges gebyr og renter jf. rentelovens regler. Ved eksklusion af et medlem med ansvarligt lån kan klubbens tilgodehavende modregnes i det ansvarlige lån. 

 

§ 9 - Ordinær generalforsamling 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes i Køge Kommune hvert år senest den 1. april.   

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt regnskab og forslag til budget.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 15. januar. 

Alle foreningens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som er over 15 år gamle, har stemmeret med hver én stemme. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, hvert fremmødt medlem kan modtage en fuldmagt. 

 

§ 10 - Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

 5. Forslag fra bestyrelsen

 6. Forslag fra medlemmerne

 7. Valg af bestyrelsesformand (hvert andet år)

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

 9. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor

 10. Eventuelt

 

§ 11 - Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at bestemmelserne i § 19 iagttages. 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det. Ved personvalg skal der altid afstemmes skriftligt. 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster. 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 

§ 12 - Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 

§ 13 - Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer inklusive formanden, som generalforsamlingen vælger for en to-årig periode, jf. § 10, punkt 7. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, jf. § 10, punkt 8, for et eller to år ad gangen jf. indkaldelsen, idet det tilstræbes, at halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, for at sikre kontinuitet i bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer etc., og fastsætter selv sin forretningsorden. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

 

§ 14 - Bestyrelsens kompetence 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. 

Medlemmer i kategori 1 og 2, og som ikke er fyldt 15 år, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben. 

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

§ 15 - Tegning og hæftelse 

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren. 

Bestyrelsen er berettiget til at optage lån til opfyldelse af klubbens formål. Ved optagelse af lån forpligtes klubben ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer, dog ikke evt. bestyrelsesmedlemmer under 18 år. 

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 

For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue. 

Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over klubben, medlemmerne og tredjemand, tegner klubben sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til regnskabet. 

 

§ 16 – Regnskab 

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jf. § 9.

 

§ 17 - Særlige bestemmelser i relation til DGU 

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler. 

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. 

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. 

 

§ 18 - Disciplinær straf  

Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. 

Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben. 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. 

Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 

§ 19- Ændring af vedtægterne 

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter første generalforsamling.

Forslaget kan på den anden generalforsamling herefter vedtages med 2/3 flertal af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset antal.

 

§ 20 – Opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem­mer, uanset disses antal. 

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. 

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder den almennyttige organisation Dansk Golf Union. 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 09/04/2018.


-oo0oo-
Første vedtægter 30.10.1999 med ændringer af 04.04.2002, 20.03.2002 og 27.03.2007.
Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27.03.2007.
Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12.04.2010.
Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 08.11.2010.
Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21.11.2012.

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30.03.2015.

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 05.08.2015

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 04.04.2017

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 09.04.2018

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29.06.2021

Vedtægterne er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 09.04.2024

bottom of page