Baneservice


REGLER FOR BANESERVICE & BANEKONTROL

Bestyrelsen har nedsat et udvalg under baneudvalget, der udfører baneservice og banekontrol med disse opgaver:

Drage omsorg for at:
- Banen alene benyttes af medlemmer, der har bestået begynderudvalgets prøver og er gyldigt medlem af Skovbo Golfklub

- Greenfee spillere alene benytter banen efter betaling af greenfee

- Greenfee spillere overholder de handicapgrænser, der er vedtaget af bestyrelsen, og har gyldigt DGU-kort samt bærer bagmærke fra egen klub

- Vejlede og hjælpe medlemmer såvel som greenfee spillere, så gældende regler overholdes

- Rapportere til bestyrelsen, såfremt reglerne overtrædes.

Bestyrelsen pointerer i forbindelse med etablering af baneservice og banekontrol, at man tager afsæt i at medlemmer og gæster har orden i tingene og er velkomne på banen.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer og gæster til at møde udøverne af baneservice og banekontrol venligt og imødekommende og gør opmærksom på, at alle har pligt til at følge henstillinger og anvisninger fra udøverne af baneservice og banekontrol.

Medlemmer, der udøver baneservice er udstyret med påklædning, der identificerer dem overfor gæster og medlemmer.

Golfbil med behørig skiltning – BANESERVICE – stilles til rådighed for baneservice.

Baneservice og banekontrol skal udføres, så den generer spillet og spillerne mindst muligt. Udøverne af baneservice og banekontrol skal optræde venligt og imødekommende, men udviser også den fornødne myndighed, hvis opgaven kræver det.

UDDYBNING AF DE ENKELTE OPGAVER

1. For medlemmer - kontrolleres:
- at de har betalt kontingent, bagmærket skal bæres synligt på bag'en og være forsynet med gyldigt årsmærke.
- at de medbringer pitch-fork.

2. For gæster - kontrolleres:
- at de er i besiddelse af DGU-kort eller tilsvarende dokumentation for udenlandsk golf union.
- at de har betalt korrekt greenfee – greenfee-slip skal bæres synligt på bag'en.
- at de medbringer pitch-fork.

3. Adfærd på banen i form af vejledning og eventuel påtale om:
- at klubbens etikette- og ordensregler overholdes.
- at reservationer ifølge Golfbox respekteres.
- at hver spiller medbringer og anvender eget udstyr.
- langsomt spil og manglende vinken igennem.
- placering af bags ved greens og teesteder.
- tilbagelægning af opslåede turf.
- opretning af nedslagsmærker på greens.
- rivning i bunkers samt placering af riverne efter brug.
- mangler ved påklædning (f.eks. bar overkrop eller bikini).
- om henkastning af affald på og ved banen (cigar/cigarretskod).
- start på forkert hul (f.eks. hul 10) samt overspringning af huller.

Påtale sker på grundlag af baneservices vurdering af situationen. I grove tilfælde eller efter flere påtaler foretages bortvisning. Drejer det sig om greenfeespillere foretages indberetning til hjemmeklub.

Gennemføres sanktioner eller påtale – ud over almindelig vejledning – noteres dette af baneservice og ved gentagelsestilfælde indberettes hændelsesforløbet mv. til bestyrelsen. I grove tilfælde underrettes bestyrelsen straks.

Bestyrelsen for Skovbo Golfklub